Všeobecné obchodní podmínky 

1.Základní ustanovení

1.1 Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti Investment Group DZ, a.s., IČ: 27903982, se sídlem Neratovická 220, Kostelec nad Labem 277 13, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 128373 (dále jen „společnost“).

1.2 Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro všechny obchody, které společnost uskutečňuje na e-shopu, který společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.sklo-porcelan-igdz.cz (dále jen „e-shop“)

1.3 Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny smlouvy mezi společností a odběratelem, které jsou uzavřeny prostřednictvím e-shopu společnosti Investment Group DZ, a.s. a předcházejí veškeré obchodní podmínky a podmínky nákupu odběratele pokud existují.

1.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí jak pro prodej podnikatelům tak pro prodej spotřebitelům.

1.5 Kde tyto všeobecné obchodní podmínky používají pojem kupující, znamená to odběratel jako fyzická osoba spotřebitel. 

2. Zvláštní podmínky pro prodej spotřebitelům

2.1Zvláštní ustanovení

2.1.1 Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy se společností nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

2.1.2 Právní vztahy mezi společností a spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník a zákonem 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, oba v platném znění.

2.1.3 Pokud není stanoveno jinak v části 2. těchto obchodních podmínek, platí pro vztah mezi společností a spotřebitelem všechna ostatní ustanovení těchto obchodních podmínkách i pro vztah mezi společností a kupujícím jako spotřebitelem. 

2.2 Zvláštní ustanovení o uzavření smlouvy

2.2.1 Návrhem k uzavření smlouvy ze strany společnosti se rozumí umístnění nabízeného zboží společností jako prodávajícím na stránky, prostřednictvím kterých se provozuje e-shop.

2.2.2 Kupní smlouva mezi kupujícím a společností jako prodávajícím vzniká odesláním objednávky spotřebitelem jako kupujícím společnosti a přijetím této objednávky společností. Toto přijetí společnost neprodleně potvrdí spotřebiteli jako kupujícímu informativním e-mailem, na vznik smlouvy, však toto potvrzení nemá vliv. 

2.2.3 U zboží, u kterého je uvedena poznámka, že se jedná o zboží „na objednávku“ nebo o zboží „nikoliv na skladě“, nebo o jinou podobnou poznámku, se smlouva mezi společností jako prodávajícím a spotřebitelem jako kupujícím uzavírá až teprve písemným nebo elektronickým (pouze e-mail nebo fax) upřesněním nabídky ze strany prodávajícího.

2.2.4 Informační povinnost společnosti jako prodávajícího dle § 53 odst. 4 Občanského zákoníku společnost splňuje tím, že stabilně uvádí tyto informace na webových stránkách e-shopu. U Údajů dle § 53 odst. 4 písm. e) a f) Občanského zákoníku se informační povinnost považuje za splněnou tím, že společnost uvádí alternativy způsobu platby, dodání nebo plnění na webových stránkách e-shopu a na těchto stránkách rovněž uvádí náklady na dodání při jednotlivých způsobech dodání zboží. Kupující jako spotřebitel toto bere na vědomí a uzavřením smlouvy s tímto plně souhlasí. 

2.2.5 V potvrzení objednávky, kterou společnost zašle spotřebiteli budou uvedeny zejména následující údaje: a) Obchodní firma, IČ a sídlo společnosti b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, c) informace o službách po prodeji a o zárukách, d)podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo je platnost delší než 1 rok.

2.3 Zvláštní ustanovení o ceně zboží

2.3.1Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena zboží v platnosti. 

2.4Ustanovení o odstoupení od smlouvy

2.4.1Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14 dnů od převzetí věcí na adresu společnosti  Investment Group DZ, a.s., se sídlem Neratovická 220, Kostelec nad Labem 277 13. 

2.4.2 Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

2.4.3 V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží společnosti jako prodávajícímu vráceno v původním a nezměněném stavu, tj. ve stavu kdy:

a) zboží nebude vykazovat zjevné známky použití,

b) zboží nebude vykazovat známky fyzického poškození,

c) zboží nebude nepoužitelné pro účel, ke kterému bylo určené z důvodu sanitárního nebo hygienického,

d) podstata zboží nebude zásadně změněna termálními, chemickými nebo fyzikálními vlivy,

e) zboží nebude mít jinou závadu, která na zboží neexistovala v době jeho předání, a která brání řádnému užívání předmětného zboží pro určený účel.

2.4.4 V případě, že zboží nebude společnosti jako prodávajícímu vráceno v původním stavu, je společnost oprávněna odečíst přiměřené a prokazatelné náklady na uvedení zboží do původního stavu, resp. na opravu zboží od kupní ceny, která má být vrácena kupujícímu.

2.4.5 V případě, že kupující jako spotřebitel odstoupí od smlouvy, může společnost jako prodávající z ceny koupě zboží, která má být vrácena kupujícímu srazit přiměřené a prokazatelné náklady, které společnosti jako prodávajícímu vznikly v souvislosti s vracením zboží (tj. náklady na poštovné v případě, že je hradí společnost jako prodávající, náklady na opětovné zabalení zboží atd.). 

2.4.6 Zboží je dále spotřebitel jako kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, v originálním obalu a v hodnotě a stavu, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vráceno nekompletní zboží, může společnost jako prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. 

2.4.7 Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

2.4.8 Nevyčištěné zboží nebo jinak znečistěné zboží a zboží neodpovídající hygienickým standardům není společnost povinna přijmout k reklamaci. 

2.4.9 Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá platnosti a účinností a kupující je povinen spolu s vrácením zboží vrátit i poskytnuté dárky.

3. Obecné podmínky

3.1Obecná ustanovení

3.1.1 Smluvní vztah mezi společností jako dodavatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, která objednává prostřednictvím e-shopu společnosti zboží jinak, než jako spotřebitel se řídí ustanovení zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a zejména ustanoveními § 409 a nasl. o obchodně kupní smlouvě. 

3.2 Ustanovení o uzavření smlouvy

3.2.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany odběratele je odeslaná objednávka společnosti jako dodavateli.

3.2.2 Kupní nebo jiná smlouva je uzavřená mezi společností jako dodavatelem a odběratelem okamžikem písemného nebo elektronického (pouze e-mailového nebo faxového) potvrzení objednávky ze strany společnosti.

3.2.3 Objednávku je možné uskutečnit:a) prostřednictvím elektronického objednávky na www.sklo-porcelan-igdz.cz nebo b) elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@sklo-porcelan-igdz.cz

3.3 Cena zboží

3.3.1 Všechny ceny jsou cenami smluvními.

3.3.2 V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

3.3.3 Společnost jako dodavatel může jednotlivým odběratelům poskytnout slevy a rabaty, které jsou pro jednotlivé kategorie odběratele uvedeny na stránkách e-shopu.

3.3.4 V případě, že společnost uvede na webových stránkách slevu nebo rabat pro jednotlivé kategorie odběratelů vztahující se na konkrétní zboží, je tato sleva nebo rabat platná ode dne uvedeného na webových stránkách a vztahuje se na všechny objednávky ze strany odběratelů uskutečněné po tomto datu.

3.3.5 Společnost si vyhrazuje právo slevy nebo rabaty pro jednotlivé kategorie podnikatelů kdykoli měnit nebo rušit. Takovéto změny se však nebudou vztahovat na objednávky, které byly již vůči společnosti odběrateli již učiněny. 

3.4 Platební podmínky

3.4.1 Společnost akceptuje následující způsoby platby za zboží v rámci obchodování na e-shopu:a) platba bankovním převodem na účet uvedený v e-shopu a za použití variabilního symbolu uvedeného na stránkách e-shopu, a to v plné výši před dodáním zboží;b) platba přes internetové rozhraní banky, a to v plné výši před dodáním zboží;c) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového portálu, a to v plné výši před dodáním zboží.

3.4.2 Společnost si vyhrazuje právo nedodat zboží do doby úplného zaplacení zboží ze strany odběratele.

3.4.3 V případě, že se jedná o dlouhodobého a spolehlivého odběratele může společnost na základě jednotlivého rozhodnutí dodávat zboží na fakturu. V takovémto případě je splatnost faktury 15 dnů. 

4.5.4 Jednotlivé dodání zboží na fakturu nezakládá právo odběratele na další dodání zboží na fakturu a společnost může odběrateli výhodu dodávky na fakturu kdykoli odejmout. 

3.4.5 Opakované dodání odběrateli na fakturu v žádném případě nezakládá mezi společností a odběratelem obchodní zvyklost a v žádném případě se na základě delšího užívání nestane součástí smluvního vztahu mezi společností a odběratelem.

3.4.6 Odběratel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato celková cena včetně DPH a poplatků bude uvedena v potvrzení objednávky ze strany společnosti.

3.4.7 Do úplného zaplacení cen zboží je zboží výlučným vlastnictvím společnosti. 

3.5 Dodací podmínky

3.5.1 Společnost dodává zboží následujícími způsoby:

a) Dodání zboží pro vyzvednutí v určené provozovně společnosti,

b) Poštovní nebo jinou zásilkou odběrateli.

 

c) DOPRAVA SLOVENSKO - minimální částka poštovného na SLOVESKO je 290 Kč = cena za 4Kg. Ta bude účtována dodatečně na základě reálných nákladů účtovaných dopravce s ohledem na váhu a velikost balíčku. Tyto náklady dořešíme s klienty dodatečně přes email, nebo telefonicky.3.5.2 Odběratel je povinen vyplnit veškeré údaje relevantní pro dodání v objednávce. Odběratel v objednávce vyznačí preferovaný způsob dodání zboží. Společnost ovšem není tímto vázána a v případě potřeby může dodat zboží jiným způsobem, než uvedl objednatel. Společnost je povinna o tomto objednatele včasně písemně nebo elektronicky uvědomit.

3.5.3 V případě dodání zboží pro vyzvednutí v určené provozovně společnosti je odběratel povinen se dostatečně identifikovat platným dokladem totožnosti. V případě, že odběratel je právnická osoba, je se takto povinen identifikovat zástupce této právnické osoby a je povinen prokázat zmocnění jednat za tuto právnickou osobu. V případě nedostatku identifikace ze strany odběratele není společnost povinna zboží vydat.

3.5.4 V případě poštovní zásilky zasílá společnost zboží  zásadě prostřednictvím České pošty s.p. Společnost a odběratel si mohou písemně ujednat, že společnost zašle zboží i jinou zasilatelskou službou. Jakékoli zvýšené náklady a poplatky spojené se zasláním zboží jinou zasilatelskou službou nese odběratel. 

3.5.5 Odběratel je povinen, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku odběratel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.5.6 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu www.sklo-porcelan-igdz.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti. 

3.5.7 Předáním zboží přechází na odběratele všechna odpovědnost za zničení nebo zhoršení zboží.

3.6 Jiná ustanovení

3.6.1 Odběratel si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti jako prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvu sjednáno jinak. 

3.6.2 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem společnosti a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

3.6.3 Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

3.6.4 Uzavřená smlouva je společností  archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.sklo-porcelan-igdz.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3.7Závěrečná ustanovení

3.7.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

3.7.2 Veškerá smluvní ujednání mezi stranami se uzavírají v  českém jazyce. V případě jakéhokoli překladu smluvních ujednání do jiného jazyku bude mít při výkladu přednost verze česká.

 

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklo-porcelan-igdz.cz E-SHOP - Podnikatelé

(dále jen „VOP“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Toto jsou VOP společnosti I.G.D.Z.- Investment Group DZ, a.s., IČ: 27903982, se sídlem Neratovická 220, Kostelec nad Labem 277 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 11912,

email: info@sklo-porcelan-igdz.cz, tel.: 725048833 (dále jen „společnost“).

  1. VOP se použijí na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, který společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.sklo-porcelan-igdz.cz (dále jen „e-shop“).

  2. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”).

  3. Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. (dále jen „podnikatel“).

  4. Kde tyto VOP používají pojem kupující, rozumí se jím podnikatel. Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí společnost.

  5. Právní vztahy mezi společností a podnikatelem neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  6. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe kupující přebírá nebezpečí změny okolností.

 1. uzavření smlouvy

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Nabídkou k uzavření smlouvy je objednávka kupujícího a k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

  2. Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou uváděny na webových stránkách e-shopu. Tyto informace na webových stránkách e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách e-shopu. V objednávce musí být zejména uvedeno objednávané zboží, identifikační údaje kupujícího (název, IČ, sídlo, zápis v rejstřících), způsob úhrady kupní ceny zboží a údaj o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále jako „objednávka“).

  4. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku. Společnost není povinna odmítnutí přijetí objednávky kupujícího odůvodňovat. O zrušení objednávky bude kupující informován telefonicky anebo elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 1. cenA zboží

  1. Ceny jsou uváděny včetně daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  2. Společnost může jednotlivým kupujícím poskytnout slevy a rabaty. Na slevu ani rabat není přímý nárok. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Kupující si může zboží vyzvednout osobně na adrese sídla společnosti. Kupující si může zvolit doručení zboží poštovní nebo jinou zásilkou.

  2. Doručení na „SLOVENSKO“ - minimální částka poštovného je 290 Kč = cena za 4Kg. Ta bude účtována dodatečně na základě reálných nákladů účtovaných dopravcem s ohledem na váhu a velikost balíčku. Tyto náklady budou vyčísleny dodatečně prostřednictvím emailu.

  3. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od zaplacení kupní ceny, neuvádí-li u jednotlivého zboží jinou lhůtu k dodání. V případě zboží označeného slovem „skladem“ prodávající zboží odešle nejpozději do třech pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí, nebo co nejdříve poté, překontroloval. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě a způsobem stanoveným v potvrzení objednávky/akceptaci. Ke zboží bude přiložena faktura-daňový doklad.

  4. Lhůtu k dodání zboží je možné za strany prodávajícího prodloužit v případě prodlení dodavatelů společnosti s dodávkou objednaného zboží. Prodávající o tom kupujícího vždy předem informuje.

  5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, popřípadě je nezbytné zboží uskladnit, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, popř. náklady na uskladnění.

  6. V případě dodání zboží pro vyzvednutí v určené provozovně (sídle) společnosti je kupující povinen se dostatečně identifikovat platným dokladem totožnosti. V případě, že kupujícím je právnická osoba, je se takto povinen identifikovat zástupce této právnické osoby a je povinen prokázat zmocnění jednat za tuto právnickou osobu. V případě nedostatku identifikace ze strany kupujícího není společnost povinna zboží vydat.

  7. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu www.sklo-porcelan-igdz.cz a sepsat s dopravcem protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti.

 1. Zákonná práva z vad

  1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

  2. Kupující oznámí prodávajícímu zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

  3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vady si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu pak nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

  3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího mohou být prodávajícím předávány třetím osobám, zejména osobám dopravujícím zboží.

  4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 1. Platební podmínky

  1. Společnost akceptuje následující způsoby platby za zboží v rámci obchodování na e-shopu: a) platba bankovním převodem na účet uvedený v e-shopu a za použití variabilního symbolu uvedeného na stránkách e-shopu, a to v plné výši před dodáním zboží; b) platba v hotovosti v sídle firmy a to v plné výši před odběrem zboží; c) platba dobírkou přepravní společnosti a to v plné výši před dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

  3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4. Pokud se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny, jsou prodávajícím účtovány úroky z prodlení ve výši 0,1 % z kupní ceny nebo její neuhrazené části za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části se úroky z prodlení na konci každého kalendářního čtvrtletí kapitalizují, přirůstají k jistině a prodávající je oprávněn z nich požadovat úroky z prodlení.

  5. Do úplného zaplacení ceny zboží je zboží výlučným vlastnictvím společnosti.

 1. ROZHODČÍ DOLOŽKA

  1. Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím či v souvislosti s ní, budou s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jejího Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Kupující i prodávajíví se zavazují podrobit se rozhodčímu nálezu.

 1. závěrečná ustanovení

  1. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, že promlčecí lhůta pro uplatnění práv prodávajícího ze smlouvy se v souladu s ustanovením § 630 občanského zákoníku prodlužuje na 10 let ode dne, kdy bude možné toto právo uplatnit poprvé.

  4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. března 2014.

  5. Znění VOP může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklo-porcelan-igdz.cz - Spotřebitelé

(dále jen „VOP“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVÍ

  1. Toto jsou VOP společnosti I.G.D.Z.- Investment Group DZ, a.s., IČ: 27903982, se sídlem Neratovická 220, Kostelec nad Labem 277 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 11912,

email: info@sklo-porcelan-igdz.cz, tel.: 725048833 (dále jen „společnost“).

  1. VOP se použijí na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, který společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.sklo-porcelan-igdz.cz (dále jen „e-shop“).

  2. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”).

  3. Spotřebitelem se dle těchto VOP rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

  4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  5. Kde tyto VOP používají pojem kupující, rozumí se jím spotřebitel. Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí společnost.

  6. Právní vztahy mezi společností a spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 1. uzavření smlouvy

  1. Nabídkou k uzavření smlouvy ze strany společnosti se rozumí umístění nabízeného zboží na webové stránky e-shopu. K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

  2. Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou uváděny na webových stránkách e-shopu. Tyto informace na webových stránkách e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

  3. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách e-shopu. V objednávce musí být zejména uvedeno objednávané zboží, identifikační údaje kupujícího, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaj o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jako „objednávka“).

  5. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit vyplněné údaje, a to i proto, že je možné před odesláním objednávky v rámci objednávkového formuláře zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. cena zboží

  1. Ceny jsou uváděny včetně daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 1. odstoupení od smlouvy

  1. Kupující může odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží, či provedení platby. V této lhůtě postačuje odstoupení od smlouvy odeslat společnosti. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

  2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  3. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

  4. Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

  5. Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit všechny platby, které od spotřebitele obdržel, a to včetně nákladů na dodání (nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich). K vrácení plateb podle tohoto bodu dojde nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese spotřebitel.

  6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

  7. K odstoupení lze použít vzorový formulář, není to však povinností spotřebitele. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde . Kupující má zároveň k dispozici vzorové poučení o právu na odstoupení (zde ).

  8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Kupující si může zboží vyzvednout osobně na adrese sídla společnosti. Kupující si může zvolit doručení zboží poštovní nebo jinou zásilkou.

  2. Doručení na „SLOVENSKO“ - minimální částka poštovného je 290 Kč = cena za 4Kg. Ta bude účtována dodatečně na základě reálných nákladů účtovaných dopravcem s ohledem na váhu a velikost balíčku. Tyto náklady budou vyčísleny dodatečně prostřednictvím emailu.

  3. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od zaplacení kupní ceny, neuvádí-li u jednotlivého zboží jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 5 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí, nebo co nejdříve poté, překontroloval.

  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, popřípadě je nezbytné zboží uskladnit, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, popř. náklady na uskladnění.

  5. V případě dodání zboží pro vyzvednutí v určené provozovně (sídle) společnosti je kupující povinen se dostatečně identifikovat platným dokladem totožnosti. V případě nedostatku identifikace ze strany kupujícího není společnost povinna zboží vydat.

  6. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu www.sklo-porcelan-igdz.cz a sepsat s dopravcem protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost, zboží neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), a to v souladu s § 2158 a násl. občanského zákoníku.

  2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Takto může požadovat bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze požadovat dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

  4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, nebo spotřebitel nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, může od smlouvy odstoupit a na základě odstoupení od smlouvy může požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

  5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  6. Právo z vady se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

  8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

 1. Zákonná práva z vad

  1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu pak nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  2. Kupující má právo podle své volby u vady, která je podstatným porušením smlouvy:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci;

 • bezplatné odstranění vady opravou;

 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

 • odstoupit od smlouvy.

  1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Nezvolí-li kupující své právo podle bodu 5.2. včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  2. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

  3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 1. Vyřízení reklamace

  1. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  2. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího mohou být prodávajícím předávány třetím osobám, zejména osobám dopravujícím zboží.

  5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 1. Platební podmínky

  1. Společnost akceptuje následující způsoby platby za zboží v rámci obchodování na e-shopu: a) platba bankovním převodem na účet uvedený v e-shopu a za použití variabilního symbolu uvedeného na stránkách e-shopu, a to v plné výši před dodáním zboží; b) platba v hotovosti v místě sídla a to v plné výši před odběrem zboží; c) platba na dobírku přepravci a to v plné výši před dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

  3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4. Do úplného zaplacení ceny zboží je zboží výlučným vlastnictvím společnosti.

 1. závěrečná ustanovení

  1. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvu sjednáno jinak.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25.března 2014.

  5. Znění VOP může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

© 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo studio FlexiSoftware.cz.